Kontakt z akcjonariuszem

Zarząd spółki Wtórplast S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, KRS: 0000340739 (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, pod adresem ul. Piekarska 50, 43-300 Bielsko-Biała,
w dniach roboczych w godzinach 8:00 – 15:00

 

« Powrót